ben社首页 > xian期表 > xian期图
日期 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10
xian货价格 - - - - - - - - - - -
主li合约 - - - - - - - - - - -
最近合约 - - - - - - - - - - -
注: 上表中xian货单位为,期货单位为。换suangongshi:yuan/平方mi*80=yuan/吨

日期 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10
基差率 - - - - - - - - - - -
注: 1、jie至 2017-07-19, 180日平均基差率为1.09%,90日平均基差率为-0.18%。
       2、基差率 = 主li基差/xian货价格 * 100%。
日期 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10
主li基差 - - - - - - - - - - -
注: 1、从2020-04-03 至 2020-07-02期jian,主li基差最大zhi为0.00,最小zhi为0.00,平均zhi为0.00。
       2、主li基差 = xian货价格 - 主li期货价格 = 主xian期差。
【免ze声明】上haisheng意社信息服wu有xiangong司duisheng意社上刊登之所觴ing畔ⅲ琹izheng可靠、准确及全面,但不duiqi精确性及完整性zuo出保证,仅供读zhecan考。nin于此接受并承认信lai任何信息所sheng之风险应自xing承担,sheng意社不承担任何ze任。

xian期图